Algemene voorwaarden Wijnands Schilderwerken. 

Klik hier voor de versie in pdf Algemene voorwaarden Wijnands Schilderwerken

 

De Vennootschap onder Firma Wijnands Schilderwerken is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65778820 en is gevestigd aan de PC Hooftstraat 19-2 (1071 BL) te Amsterdam.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Bedrijf: De natuurlijke- of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 4. Opdrachtgever: De Consument of het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Aannemer.
 5. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: Wijnands Schilderwerken.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.
 7. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Wijnands Schilderwerken aanbiedt, zijn diensten op het gebied van binnen- en buitenschilderwerk, timmerwerk, stucwerk, voegwerk, dakwerk, wandafwerking en loodgieterwerk, alsmede aanverwante aannemerswerkzaamheden.
 8. Opdracht: De uitvoering van werkzaamheden om een werk van stoffelijk aard tot stand te brengen en op te leveren door Wijnands Schilderwerken.
 9. Overeenkomst: Overeenkomst waarbij Wijnands Schilderwerken, zich jegens Opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld.
 10. Website: De website die Wijnands Schilderwerken gebruikt is: https://wijnandsschilderwerken.nl/.

 

Artikel 2 – Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod of offerte van Wijnands Schilderwerken, elke overeenkomst tussen Wijnands Schilderwerken en Opdrachtgever en op elk werk dat door Wijnands Schilderwerken wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Wijnands Schilderwerken aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Wijnands Schilderwerken zijn gepubliceerd, zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Wijnands Schilderwerken is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van Wijnands Schilderwerken heeft aanvaard.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Wijnands Schilderwerken, zal Wijnands Schilderwerken de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal een maand geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan Wijnands Schilderwerken niet meer aan een aanbod gehouden worden.
 3. Wijnands Schilderwerken is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Wijnands Schilderwerken aan Opdrachtgever. Het aanbod komt te vervallen indien het product of de dienst waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 5. Alle door Wijnands Schilderwerken gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 6. Wijnands Schilderwerken is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Wijnands Schilderwerken het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Wijnands Schilderwerken gegronde reden te weigeren.
 7. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Wijnands Schilderwerken niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 8. Levertijden in het aanbod van Wijnands Schilderwerken zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wijnands Schilderwerken niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 10. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien Opdrachtgever een Bedrijf betreft.

 

Artikel 4 – Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur welke in de offerte is vermeld, tenzij anders overeengekomen.
  2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen in welk geval hij de door Wijnands Schilderwerken tot dan werkelijk gemaakte kosten op grondslag van de verrichte arbeid dient te vergoeden.
 2. Wijnands Schilderwerken kan de overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. Zowel Opdrachtgever als Wijnands Schilderwerken kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Wijnands Schilderwerken nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Wijnands Schilderwerken is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
 4. Indien Wijnands Schilderwerken na het sluiten van de overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Wijnands Schilderwerken.

 

Artikel 5 – Meer- en minderwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Wijnands Schilderwerken is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden zal Wijnands Schilderwerken Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het gewenste meerwerk.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Wijnands Schilderwerken gerechtigd om deze kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Opdrachtgever is eveneens gebonden aan een prijsverhoging ten gevolge van door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, tenzij Wijnands Schilderwerken de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken. Dergelijke prijswijzigingen zullen alvorens de werkzaamheden met Opdrachtgever worden overlegd, tenzij redelijkerwijs niet mogelijk.
 4. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

 

Artikel 6 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen. Voor consumenten worden prijzen getoond inclusief BTW. Wanneer Wijnands Schilderwerken op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, kunnen hiervoor bijkomende kosten (reis-, verblijf- en parkeerkosten) gerekend worden. Voor werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of overeenkomst.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, zal de richtprijs met niet meer dan 10% overschreden worden, tenzij Wijnands Schilderwerken de Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Wijnands Schilderwerken werkt, voor zover redelijk, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
 3. Indien overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Wijnands Schilderwerken begint met de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever is Wijnands Schilderwerken gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden vanaf de totstandkoming van de overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen.
 5. Opdrachtgever is gehouden om de werkzaamheden van Wijnands Schilderwerken te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst. Het overeengekomen bedrag dient binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum betaald te zijn. Deze termijn is een fatale termijn.
 6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Wijnands Schilderwerken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Enkel onder bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever na expliciete en schriftelijke toestemming van Wijnands Schilderwerken een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag betaald dient te zijn.

 

Artikel 7 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting is Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft gehandeld zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Wijnands Schilderwerken zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Consumenten zullen eerst een schriftelijke herinnering ontvangen alvorens zij in verzuim raken, waarna zij een aanmaning ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over de gevolgen van het ingetreden verzuim.
 3. Indien Wijnands Schilderwerken meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Uitvoering werkzaamheden

 1. Wijnands Schilderwerken zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is Wijnands Schilderwerken niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Wijnands Schilderwerken, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Wijnands Schilderwerken vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Wijnands Schilderwerken expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Wijnands Schilderwerken zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden dergelijke schade aan Wijnands Schilderwerken te vergoeden.
 4. Wijnands Schilderwerken is gerechtigd om voor de uitvoering van de werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen. Indien deze derden werkzaamheden verrichten waarvoor enige voorwaarden van deze derde van toepassing zijn, heeft Opdrachtgever het recht zich te beroepen op de voor hem meest gunstige voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt met Wijnands Schilderwerken.
 5. Wijnands Schilderwerken verplicht zich Opdrachtgever te wijzen op aantoonbare onvolkomenheden in door of namens Opdrachtgever voorgeschreven werkwijze(n), gegeven aanwijzingen, orders, constructies en op aantoonbare gebreken in door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, indien en voor zover Wijnands Schilderwerken deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
 6. Wijnands Schilderwerken vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht, en te wijten is aan onvoorzichtigheid, nalatigheid, of verkeerde handelingen van Wijnands Schilderwerken, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
 7. Opdrachtgever dient Wijnands Schilderwerken tijdig, in ieder geval voor aanvang van de werkzaamheden, van alle benodigde schriftelijke documentatie, voor zover nodig, te voorzien.
 8. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
  1. alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en op de door Wijnands Schilderwerken gewenste wijze aan Wijnands Schilderwerken ter beschikking worden gesteld;
  2. Wijnands Schilderwerken op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Wijnands Schilderwerken gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade;
  3. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, dat Wijnands Schilderwerken geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst c.q. werkzaamheden;
  4. Wijnands Schilderwerken tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;
  5. Wijnands Schilderwerken tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer welke door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
  6. de werklocatie in zodanige staat is dat Wijnands Schilderwerken ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;
  7. Wijnands Schilderwerken op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever;
  8. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval;
  9. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van Wijnands Schilderwerken opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever;
  10. Op de werklocatie dienen de door Wijnands Schilderwerken en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Wijnands Schilderwerken gerekend worden;
  11. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder milieuschade en gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen te voorkomen;
  12. Opdrachtgever is voorts verplicht om zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties.
  13. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Wijnands Schilderwerken gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 8A – Uitvoering gevel- en stucwerkzaamheden

 1. Het gevelwerk heeft een droogtijd van 7 kalenderdagen vanaf het moment van oplevering tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In deze 7 dagen dient Opdrachtgever zich te onthouden van elke handeling die dit droogproces kan schaden. Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat gedurende de droogtijd het stucwerk niet volledig uitgehard is en gevoelig(er) is voor het ontstaan van eventuele beschadigingen in welke vorm dan ook.
 2. Wijnands Schilderwerken is niet gehouden tot herstelwerkzaamheden en/of vergoeding van enige schade noch voor restitutie van reeds betaalde gelden indien en voor zover deze schade aan het stucwerk te wijten is aan onvoorzichtigheid, nalatigheid, of verkeerd handelen van Opdrachtgever gedurende de droogtijd.
 3. De materialen gebruikt bij de Gevelwerkzaamheden zijn materialen die kunnen werken. Er kunnen scheuren vormen/ontstaan in het stucwerk in de loop der tijd. Een en ander kan voorkomen vanwege de ondergrond, of van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld (aard)bevingen. Alle schade die hierdoor ontstaat komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 8B – Uitvoering schilderwerkzaamheden

 1. Het schilderwerk heeft een bepaalde droogtijd. De droogtijd is afhankelijk van het soort verf dat is gebruikt. Wijnands Schilderwerken is verplicht voor het moment van oplevering kenbaar te maken aan Opdrachtgever wat de specifieke droogtijd van elk opgeleverd werk bedraagt. Gedurende deze droogtijd dient Opdrachtgever zich te onthouden van elke handeling die dit droogproces kan schaden. Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat gedurende de droogtijd het schilderwerk niet volledig uitgehard is en de kleur nog kan afwijken van het uiteindelijke resultaat. Het schilderwerk kan gedurende de droogtijd gevoelig(er) zijn voor het ontstaan van eventuele beschadigingen in welke vorm dan ook.
 2. Wijnands Schilderwerken is niet gehouden tot herstelwerkzaamheden en/of vergoeding van enige schade noch voor restitutie van reeds betaalde gelden indien en voor zover deze schade aan het schilderwerk te wijten is aan onvoorzichtigheid, nalatigheid, of verkeerd handelen van Opdrachtgever gedurende de droogtijd.
 3. Het resultaat van het schilderwerk op de lange termijn is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de lichtinval, weersinvloeden en de kwaliteit van de ondergrond dergelijke. Indien er scheuren ontstaan in het schilderwerk door omstandigheden die niet aan de schuld van Wijnands Schilderwerken te wijten zijn of naar objectieve maatstaven niet voor rekening van Wijnands Schilderwerken dienen te komen, zoals bijvoorbeeld (aard)bevingen, komt alle schade die hierdoor ontstaat geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. Indien er na de door Wijnands Schilderwerken aangegeven droogtijd gebreken in het schilderwerk zijn ontstaan, dient Opdrachtgever dit binnen uiterlijk 2 dagen aan Wijnands Schilderwerken kenbaar te maken. Wijnands Schilderwerken is gehouden eventuele gebreken in het werk, ontstaan na voorgenoemde periode kosteloos te herstellen, tenzij de gebreken geen verband houden met het werk of indien deze op grond van de in lid 1 en 3 van dit artikel genoemde bepalingen voor rekening van Opdrachtgever dienen te komen.

 

Artikel 8C – Timmerwerkzaamheden

 1. De timmerwerkzaamheden die Wijnands Schilderwerken uitvoert, kunnen aan de hand van specifieke wensen van Opdrachtgever worden uitgevoerd.
 2. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor alle werkzaamheden waarbij Wijnands Schilderwerken op maat gemaakte producten naar specifieke wensen van Opdrachtgever (op)levert.

 

Artikel 9 – (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Wijnands Schilderwerken of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Wijnands Schilderwerken recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Wijnands Schilderwerken schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Wijnands Schilderwerken bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken gebeurd op de wijze zoals door de leverancier van Wijnands Schilderwerken is bepaald, maar voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Wijnands Schilderwerken gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14 dagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.
 5. Wijnands Schilderwerken spant zich in om de werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden.
 6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
 7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Wijnands Schilderwerken gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
 8. Indien Wijnands Schilderwerken te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn van uiterlijk 14 dagen keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt, dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 9. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Wijnands Schilderwerken kan worden toegerekend.
 10. Wijnands Schilderwerken is niet aansprakelijk voor gebreken die Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Wijnands Schilderwerken.

 

Artikel 10 – Onderhoud

 1. Indien overgekomen, zal Wijnands Schilderwerken onderhoud en/of reparatiewerkzaamheden verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Wijnands Schilderwerken zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
 2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere verstoringen schriftelijk te melden aan Wijnands Schilderwerken, waarna Wijnands Schilderwerken overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Wijnands Schilderwerken gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing zal worden getroffen.
 3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Wijnands Schilderwerken.

 

Artikel 11 – Ontbinding en opschorting

 1. Wijnands Schilderwerken is in de hierna volgende gevallen bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden:
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • Wijnands Schilderwerken, na het sluiten van de overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is;
 • Indien door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Wijnands Schilderwerken kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Wijnands Schilderwerken kan worden gevergd.
 1. Indien de reden van ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever heeft Wijnands Schilderwerken recht op een passende schadevergoeding van Opdrachtgever.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Wijnands Schilderwerken zullen Partijen in overleg treden over eventuele nog te verrichten werkzaamheden en deze indien gewenst aan derden overdragen. Indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is, komen de kosten voor overdracht voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 12 – Garanties

 1. Indien en voor zover een garantie is verleend, strekt deze nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen. Iedere garantie wordt schriftelijk expliciet overeengekomen.
 2. Wijnands Schilderwerken voert de werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Wijnands Schilderwerken in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Wijnands Schilderwerken gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie is Wijnands Schilderwerken gehouden tot kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van Wijnands Schilderwerken is Opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen.
 5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken en/of de garantieverplichting vervalt en/of Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde, alsmede wanneer Opdrachtgever het opgeleverde naar het oordeel van Wijnands Schilderwerken verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoudt.
 6. Garantie op het buitenschilderwerk wordt verstrekt voor zover expliciet overeengekomen afhankelijk van de betreffende soort verf die is gebruikt en strekt nooit verder dan de termijn voor zover ontvangen van de betreffende leverancier. Onverminderd de garantietermijn zal het buitenschilderwerk voldoende bescherming bieden tegen aantasting door weersinvloeden, tenzij eventuele gebreken worden veroorzaakt door overmachtssituatie zoals benoemd in artikel 16 van deze overeenkomst.
 7. De garantie op het binnenschilderwerk wordt gegeven voor de periode zoals overeengekomen, afhankelijk van het soort verf en materiaal dat is gebruikt, dan wel voor de periode die in afwijking daarvan tussen partijen wordt overeengekomen. Het binnenschilderwerk zal te allen tijde worden aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens de voorschriften van de betreffende leverancier.

 

Artikel 13 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

 

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging                   

 1. Wijnands Schilderwerken gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website. Indien daarom gevraagd zal Wijnands Schilderwerken de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan contact@wijnandsschilderwerken.nl.
 2. Indien Wijnands Schilderwerken op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 3. Beeldmateriaal van het opgeleverde resultaat kan worden gebruikt ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden van Wijnands Schilderwerken, doch slechts indien Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle producten en/of zaken (zoals onder andere, maar niet beperkt tot ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties), waarvan Wijnands Schilderwerken, zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven in zijn eigendom. Indien overeengekomen dat voorgenoemde zaken geleverd zullen worden aan Opdrachtgever, blijven deze onverminderd in het eigendom van Wijnands Schilderwerken totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Wijnands Schilderwerken heeft voldaan.
 2. Wijnands Schilderwerken heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte producten c.q. zaken, onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Wijnands Schilderwerken. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Wijnands Schilderwerken de aangekochte producten c.q. zaken alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.
 3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Wijnands Schilderwerken worden vergoedt door Opdrachtgever.

 

Artikel 16 – Overmacht

 1. Wijnands Schilderwerken is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Wijnands Schilderwerken wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Wijnands Schilderwerken, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Wijnands Schilderwerken zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Wijnands Schilderwerken buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

 

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van werkzaamheden en/of uitvoeren van opdrachten door Wijnands Schilderwerken leidt tot aansprakelijkheid van Wijnands Schilderwerken jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met het specifieke onderdeel van de opdracht door Wijnands Schilderwerken in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd.
 2. Wijnands Schilderwerken is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van het door Wijnands Schilderwerken opgeleverde is uitgesloten. Voor consumenten strekt de beperking tot hetgeen is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Wijnands Schilderwerken is slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
 4. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Wijnands Schilderwerken aansprakelijk is (gebleken), dient Wijnands Schilderwerken in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
 5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Wijnands Schilderwerken zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten.
 6. Wijnands Schilderwerken is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 7. Wijnands Schilderwerken is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 8. Wijnands Schilderwerken staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Wijnands Schilderwerken verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, het verkleuren van gevelsteen en/of het wit uitslaan van gevelsteen, leidt niet tot aansprakelijkheid van Wijnands Schilderwerken, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als meerwerk overeenkomstig artikel 5 van deze voorwaarden.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Wijnands Schilderwerken vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Wijnands Schilderwerken binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. In elk geval komen de aanspraken van Opdrachtgever te vervallen na één jaar nadat de overeenkomst is beëindigd.

 

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Wijnands Schilderwerken en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Wijnands Schilderwerken op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Wijnands Schilderwerken zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Wijnands Schilderwerken niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Wijnands Schilderwerken en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Wijnands Schilderwerken verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Wijnands Schilderwerken op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Wijnands Schilderwerken verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Wijnands Schilderwerken van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3.  Opdrachtgever vrijwaart Wijnands Schilderwerken voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Wijnands Schilderwerken verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 20 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Wijnands Schilderwerken (inhoudende maar niet beperkt tot alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen, voorbereidend materiaal en meer) berusten uitsluitend bij Wijnands Schilderwerken en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die hij uitdrukkelijk bij de overeenkomst heeft verkregen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrecht van Wijnands Schilderwerken rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Opdrachtgever geeft toestemming aan Wijnands Schilderwerken om foto’s te maken van het opgeleverde, en/of de door Opdrachtgever gemaakte foto’s van het opgeleverde te plaatsen op zijn website en/of social media-kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.

 

Artikel 21 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Wijnands Schilderwerken of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via contact@wijnandsschilderwerken.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Wijnands Schilderwerken de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Wijnands Schilderwerken zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 22 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Wijnands Schilderwerken en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Wijnands Schilderwerken kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Wijnands Schilderwerken en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.
+31 20 - 78 56 770